Informace o DIGI III

 

Projekt DIGI III jsme úspěšně zakončili. Všechny publikace naleznete v přiložených souborech.

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Od 1. února 2012 do 31. 7. 2013 realizuje Střední škola logistiky a chemie, Olomouc „Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů". Partnery projektu jsou i Gymnázium Šternberk a Střední průmyslová škola Hranice.

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj technického a všeobecného vzdělávání za využití ICT prvků v přímé výuce. Konkrétně se jedná o zapojení digitálních výukových pomůcek 
(e-učebnice, e-testy, procvičovací aplikace, prezentace aj.) do výuky chemie, biologie a ICT. Projekt navazuje na podpořený úspěšný projekt Digitální škola: podpora ICT ve výuce technických předmětů, který je tímto rozšířen o další e-learningové prvky a rozvíjí původní myšlenku rozvoje ICT gramotnosti žáků. Projekt se skládá z několika stěžejních fází, z nichž hlavní je tvorba nových výukových pomůcek, jejich pilotní odzkoušení formou výuky i umístěním na webové rozhraní projektu, vše doplněné o nezbytné proškolení učitelů a žáků v používání ICT technologií ve výuce.

 

Primárním cílem projektu je vybudování efektivního a kvalitního vzdělávacího procesu v přírodovědných oborech, především ve výuce chemie, biologie a ICT, který bude založen na technologické podpoře ICT. Vzdělávací proces bude realizován zejména za využití moderních výukových digitálních pomůcek (tyto pomůcky budou částečně nakupovány externě a částečně vytvářeny dle požadavků vyučujících tak, aby maximálně splňovaly jejich požadavky na efektivní výuku přírodovědných předmětů). Všechny inovované pomůcky budou používat elearningovou aplikaci pro rozvoj ICT dovedností žáků, která zároveň slouží jako rychlý a dostupný zdroj výukových textů, cvičení, testů apod. Podporovaná bude tvorba nových metod výuky (důraz bude kladen na týmovou výuku a propojování znalostí žáků při řešení zadaných úkolů). Žáci dostanou možnost přístupu k informacím v reálném čase a všechny potřebné informace za celou dobu studia budou mít ihned k dispozici.

 

Cíle projektu jsou inovativní a zcela v souladu s požadavky kladenými na moderní metody ve výuce, jejich aplikaci a dlouhodobý rozvoj. Projekt posiluje rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků v oblasti ICT (především pravidelných využíváním digitálních pomůcek při každodenním studiu pilotní výuky). Webový elearningový portál jako důležitý výstup projektu přispěje k posilování komunikačních vazeb mezi školami navzájem i mezi školami, pedagogy a žáky. Zároveň je vhodným informačním nástrojem a prvkem rozvoje využívání ICT jak ve školní, tak i mimoškolní výuce. Projekt navazuje na již realizovaný projekt, Digitální škola II - podpora využití ICT ve výuce technických a všeobecných předmětů, realizovaný v Olomouckém kraji.

 

Moderní prvky vytvoří motivující školní prostředí s podmínkami pro využití ICT k rozvoji klíčových kompetencí žáků, které budou následně použitelné ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

 

Dokumenty

Zdroje IKT Hranice - k doplnění výukových textůZdroje IKT Hranice - k doplnění výukových textů 21 kB
ICT HRANICEICT HRANICE 17938 kB
ICT STERNBERKICT STERNBERK 4316 kB
ICT OLOMOUCICT OLOMOUC 1968 kB
CHEMIE II HRANICECHEMIE II HRANICE 3706 kB
CHEMIE I HRANICECHEMIE I HRANICE 3967 kB
CHEMIE ŠTERNBERKCHEMIE ŠTERNBERK 3943 kB
CHEMIE OLOMOUCCHEMIE OLOMOUC 3206 kB
BIOLOGIE ŠTERNBERKBIOLOGIE ŠTERNBERK 5206 kB
BIOLOGIE OLOMOUCBIOLOGIE OLOMOUC 3581 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337