Školní psycholog

Školní psycholog

Žáci se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, ocitnou se v krizové životní situaci.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, podílí se na vyhledávání nadaných žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu, spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. Provádí realizaci screningů, dotazníků a anket. Připravuje, vyhodnocuje a interpretuje diagnostické činností zaměřené na zjišťování sociálního klimatu ve třídách. Školní psycholog je k dispozici i rodičům.

Na začátku každého školního roku zákonní zástupci žáků dostávají k podpisu Generální písemný souhlas s činností školního psychologa na škole, který opravňuje psychologa pracovat se žákem pouze na činnostech vymezených ve znění Generálního souhlasu.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné a nejsou poskytovány dalším osobám.

 

Dokumenty

Ombudsman dětemOmbudsman dětem 6151 kB
Infografika pandemie SŠLCHInfografika pandemie SŠLCH 530 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337