zaměření na sportovní management

 Zaměření - SPORTOVNÍ MANAGEMENT     

 

(odkaz na klasické zaměření - bankovnictví, finančnictví, poštovnictví - ZDE)

 

Cílem zaměření oboru je nabízet mladým sportovcům příležitost skloubit středoškolské studium s aktivní sportovní činností. Amatérské i profesionální sportovce připravíme na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb. 

Dovednosti absolventa:

 • Absolvent bude připraven samostatně podnikat a díky dobrému jazykovému vybavení bude mít možnost pracovat i studovat v zahraničí.
 • Aktivně bude používat informační technologie pro písemnou elektronickou komunikaci, tvorbu propagačních sdělení, přípravu prezentací apod.
 • Bude se orientovat v účetnictví a marketingu, ovládat základní prodejní dovednosti.
 • Bude aplikovat znalosti z oblasti manažerské komunikace a motivace do práce s jednotlivci i týmy.
 • Bude umět myslet kriticky, dokáže zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a bude schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
 • Bude mít možnost pokračovat v navazujícím bakalářském i magisterském studiu.

 Absolventa připravujeme pro praxi. V rámci výuky absolvuje jak praxi na reálných pracovištích, tak i práci ve fiktivní firmě. Své dovednosti a znalosti si ověří v rámci souvislé praxe v konkrétních firmách, sportovních klubech, atd.

Uplatnění absolventa

 • Vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.
 • Manažer pro řízení velkých sportovních akcí.
 • Specialista sportu volného času.
 • Specialista sportovních programů organizovaných pro zdravotně postižené.
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.
 • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
 • Snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy.
 • Uplatnění v ekonomické sféře.
 • Připravenost pro další studium a celoživotní vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ  - absolvent zaměření sportovní management není kvalifikovaný pro práci trenéra

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 37-42-M/01 Logistické a finanční služby. Jedná se tedy o standardní středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou. Zaměření na sportovní management v rámci oboru zdůrazňuje specifika oblasti vedení a práce ve sportovních klubech a podobných organizacích.

Nejedná se o přípravu na trenérskou činnost.

Kód a název RVP. Logistické a finanční služby
Název ŠVP: Logistické a finanční služby – zaměření sportovní management
Kód oboru 37-42-M/01
  1.r. 2.r. 3.r. 4.r celkem půlené
Základní všeob. předměty                    
Český jazyk a literatura 3   3   3   3   12 0
První cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12
Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
Dějepis 2               2 0
Občanská nauka 1   2           3 0
Občanskoprávní vztahy         1       1 0
Ekologie 2               2 0
Fyzika 1               1 0
Chemie 1               1 0
Matematika 3   3   3   3   12 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
Inf. a kom. technologie 2   2   1       5 0
  22 7 17 7 15 7 13 7 67 28
Základní odb. předměty                 0 0
Sportovní příprava 2   2              
Logistika a poštovnictví     2   3   3   8 0
Poštovnictví 2               2 0
Finančnictví     2   2   2   6 0
Sociální a profesní komunikace             2   2 0
Písemná a elektron. komunikace 2   1           3 0
Ekonomika 2   2   2   2   8 0
Účetnictví     2   2   2   6 0
Finanční gramotnost         1       1 0
Zeměpis 2   2           4 0
Povinně volitelné předměty                    
Seminář z matematiky         2 2 2 2 4 4
Seminář z AJ         2 2 2 2 4 4
Předměty zaměření                    
Praxe*** 2       3   3   8
Biologie člověka     2           2 0
Teorie sportu     2   2   2   6 0
Psychologie sportu     1           1 0
  10 0 16 0 19 4 20 4 65 8
celkem za ročník 32 7 33 7 34 11 33 11 132 36
Odborná praxe 4 týdny za studium
Sportovní a výcvikové kurzy 2 týdny za studium (v případě naplněnosti kurzů)
*** předmět PRAXE je zaměřen na upevnění a rozvoj znalostí a dovednosti sportovních činností, oranizaci sportovních akcí, atd.

*  Druhý cizí jazyk - žák pokračuje ve výuce jazyka, který měl na základní škole - kromě španělštiny, kdy si žák volí náhradní 2. cizí jazyk.

 ** Praxe je ve třetím a čtvrtém ročníku vedena formou fiktivní firmy se zaměřením na sportovní management, obchodní korespondenci, posílení účetnictví, marketing, ovládání ICT a program Helios.

 

Maturita – profilová část:

 • Ekonomika (zahrnuje předměty Ekonomika, účetnictví)
 • Odborné poředměty /zahrnují předměty logistika a poštovnictví, finančnictví, teorie sportu a vybrané kapitoly z biologie).
 • Praktická zkouška - zkouška z profesních programů.

 

Učební plán může být upraven v návaznosti na aktualizaci rámcových vzdělávácích programů jednotlivých oborů.

 

Zaměření - SPORTOVNÍ MANAGEMENT, čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Cílem zaměření oboru je nabízet mladým sportovcům příležitost skloubit středoškolské studium s aktivní sportovní činností. Amatérské i profesionální sportovce připravíme na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb.

Dovednosti absolventa:

 • Absolvent bude připraven samostatně podnikat a díky dobrému jazykovému vybavení bude mít možnost pracovat i studovat v zahraničí.
 • Aktivně bude používat informační technologie pro písemnou elektronickou komunikaci, tvorbu propagačních sdělení, přípravu prezentací apod.
 • Bude se orientovat v účetnictví a marketingu, ovládat základní prodejní dovednosti.
 • Bude aplikovat znalosti z oblasti manažerské komunikace a motivace do práce s jednotlivci i týmy.
 • Navrhne sportovní trénink s ohledem na psychohygienu a rozvíjení kondičních schopností a pohybových dovedností.
 • Bude umět myslet kriticky, dokáže zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a bude schopen o něm diskutovat s jinými lidmi.
 • Bude mít možnost navazujícího bakalářského i magisterského studia.

 

Absolventa připravujeme pro praxi

V rámci výuky absolvuje jak praxi na reálných pracovištích, tak i práci ve fiktivní firmě. Své dovednosti a znalosti si ověří v rámci souvislé praxe v konkrétních firmách, sportovních klubech, atd.

 

 

 

Dokumenty

Potvrzení od trenéraPotvrzení od trenéra 13 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337