Rizikové jevy

Úkoly metodika prevence:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, program inovuje podle aktuálních potřeb a podmínek, realizuje ho a vyhodnocuje jeho účinnost
 • poskytuje učitelům i ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci Minimálníhopreventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy sleduje ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky rizika vzniku a projevy rizikových jevů, navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů
 • informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikových jevů
 • spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit (popř. krajským školským koordinátorem prevence), účastní se pravidelných porad jím organizovaných a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu
 • na základě pověření ředitele školy spolupracuje se školskými i dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže a zajišťuje informovanost žáků, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací
 • zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence (popř. krajského školského koordinátora prevence)

Na škole je preventistou rizikových jevů Mgr. Jana Mičulková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školy

Cíle:

 • Vést studenty ke zdravému životnímu stylu a ukázat možnosti trávení volného času.
 • Poskytovat studentům dostatek informací o návykových látkách, o důsledcích jejich zneužívání a možnostech léčby.
 • Snažit se odstraňovat rizikové jevy u žáků, předcházet protispolečenskému chování a projevům šikany.
 • Zlepšit odpovědnost žáků za vlastní chování a způsob života. Schopnost dělat samostatná rozhodnutí a řešit, případně nalézt pomoc pro řešení problémů. Zvýšit důvěru v pedagogické pracovníky a vychovatele.

Program na škole respektuje zvláštnosti jak logistických a ekonomických oborů, tak oborů chemických, podmínky ve škole i na domově mládeže.

Hlavní úkoly:

 • Pokračovat v koncepčním programu primární prevence z loňského roku.
 • Zaměřit se na omezení užívání alkoholických nápojů a kouření cigaret. Školním řádem vymezit kázeňské postihy užívání návykových látek ve škole, na všech mimoškolních akcích a na domově mládeže.
 • Získat důvěru žáků natolik, aby včas upozornili učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo vychovatele na zneužívání návykových látek. Pokusit se zamezit všem projevům násilí a šikany a jakékoliv diskriminace. Zaměřit se na nebezpečí výskytu poruch příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie) a dalších způsobů poškozování vlastního zdraví (sebepoškozování).
 • Zapojit všechny vyučující, zejména třídní učitele do programu primární prevence.
 • Zvýšit informovanost všech pedagogických pracovníků o správném postupu řešení v případě výskytu rizikových jevů.
 • V co největší míře využívat práce školního psychologa.
 • Důsledně sledovat absenci a prověřovat její omlouvání ve spolupráci s rodiči, ve sporných a obtížných případech i s lékařem.
 • Zvětšit spolupráci s rodiči na prevenci závislostí, zejména jejich informovanost – využít třídní schůzky, možnost telefonického kontaktu na učitele, psychologa, metodika prevence, výchovného poradce či vychovatele, pro žáky zveřejnit konzultační hodiny.
 • V rámci školy a domova mládeže zapojit žáky do sportovních a odborných soutěží, umožnit využít volný čas ve sportovních a dalších kroužcích.

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337