Výchovné poradenství

Odpovídá za

 • všeobecný přehled o typech zdravotního postižení žáků
 • přehled o vhodných metodách užívaných při nápravě jednotlivých druhů postižení přehled o odborných termínech užívaných odbornými pracovníky PPP a SPC k porozumění zpráv zaslaných z odborných pracovišť
 • zdokonalování svých základní znalosti ze sociologie potřebných k řešení vztahů a konfliktů mezi žáky ve třídách
 • stanovení konzultačních hodin pro žáky a rodiče

Provádí

  • plnění úkolů informačních, odborně metodických, diagnostických, výchovně poradenských a koordinačních
  • spolupráci s odbornými pracovníky PPP a SPC i s orgány péče o mládež
  • garanci při usměrňování odborné přípravy ostatních učitelů v oblasti psychologie, pedagogiky, výchovného poradenství a dalších příbuzných disciplín
  • seznamování ostatních učitelů s novinkami v oboru a předpisy řešícími problematiku zdravotně postižených žáků
  • libovolným způsobem vedení přehledu o problémových žácích ve škole a předkládá vedení školy návrhy na řešení problémů
  • seznamování vycházejících žáků s možnostmi volby dalšího studia formou besed, nástěnek,

výstav, exkurzí nebo půjčováním informačního materiálu

 • evidenci přihlášek k dalšímu studiu
 • evidenci přijatých žáků k dalšímu studiu
 • sleduje platnost vyšetření PPP a lékařských vyšetření ( jak uvede lékař )
 • účastní se akcí pořádaných školským úřadem, PPP i úřadem práce k problematice týkající se všech oblastí výchovného poradenství
 • postupné zřizování knihovničky výchovného poradce

Na škole je výchovnou poradkyní Mgr. Denisa Kubešová


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337