Proč studovat právě u nás?

VIDEO O ŠKOLE - spustit zde.

Informace o škole na portálu INFOABSOLVENT

  Dlouhodobá tradice: Střední škola logistiky a chemie je mladá pouze svým názvem. Škola vznikla v roce 2006 ze dvou stabilních škol: Střední odborné školy poštovní a Středního odborného učiliště farmaceutického. Obě zmiňované školy měly dlouholetou tradici.
  Perspektivní chemický obor:

Vyučujeme obor 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE. Žáci si po dvou rocích studia volí zaměření:

ANALYTICKÁ CHEMIE - kterým si žáci vytváří základ širokého odborného vzdělávání ve specifikované oblasti chemické kontroly. Zaměření umožní absolventům pracovat jako odborný laborant a pracovník technické kontroly.

FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE - zaměření poskytuje základní vědomosti o vývoji, výrobě, struktuře a vlastnostech chemických léčiv. Absolvent se uplatní při výkonu povolání chemický technik, v oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, ve vodním a odpadovém vodohospodářství, kontrolor jkosti, atd.

Profil absolventa.

  Perspektivní ekonomické obory:

Obor 37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY. Obor je zaměřený na přípravu absolventa jak pro praxi, tak pro další vzdělávání. Absolventi se uplatní především v bankovní, finanční a poštovní sféře. Mohou být vedoucími pracovníky v provozovnách pošt a poštovní přepravy, ale i logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací.

Profil absolventa.

Obor 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY se zaměřením na zasílatelství. Absolvent se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní infrastruktury v ČR a EU.

Profil absolventa.

  Vybavení školy: Máme odborné učebny, laboratoře, cvičná pracoviště, knihovnu, tělocvičny a sportovní areál, jazykové učebny, učebnu výpočetní techniky, učebny s počítači pro výuku odborných programů ekonomických oborů, jídelnu, odpočinkovou místnost.
  Vybavení ICT: Využíváme informační a komunikační technologie ve výuce. Třetina učeben disponuje učitelským počítačem a dataprojektorem s ozvučením. Ve dvou učebnách jsou využívány interaktivní tabule. 
  Teorie a praxe jsou propojené: Žáci se během studia pravidelně účastní besed s vybranými odborníky z praxe, navštěvují odborná pracoviště svých budoucích zaměstnavatelů a vykonávají zde odbornou praxi. Výuka odborných předmětů reaguje na aktuální požadavky budoucích zaměstnavatelů. Na škole pracuje několik fiktivních firem, které spolupracují s firmami a své znalosti a zkušenosti prezentují na veletrzích fiktivních firem nebo v různých odborných soutěžích.
  Kulturní a společenské akce: Žáci školy se účastní filmových i divadelních představení, organizujeme odborné a ekologické exkurze,  jezdíme do  zahraničí (Anglie, Francie). již tradicí se stal maturitní ples, exkurze do hlavního města.
  Atmosféra ve škole: Vztahy mezi učiteli a studenty jsou vstřícné. Je zde vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra. Každý student má příležitost vyniknout. Klademe důraz na rozvoj osobnosti studenta, jeho komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti.
  Ubytování: Pro žáky, kteří mají komplikované dojíždění, nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže, který je umístěný 20 m od budovy školy.
  Stravování: Obědy jsou zajišťovány přímo ve školní budově. O přestávkách je pro studenty otevřen školní bufet, k dispozici jsou i automaty s občerstvením.
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337