Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

(Důležité dokumenty ke stažení naleznete na konci stránky)

1. DEFINICE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům na naší škole. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) se na naší škole skládá ze školního psychologa, metodičky primární prevence a výchovné poradkyně. Členové ŠPP se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám školy: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování. V případě potřeby se zástupci ŠPP využívají externích odborníků, konzultací a institucí (např., Institutem pedagogicko-psychologického poradenství v ČR, odborníky z Katedry psychologie UP v Olomouci, Pedagogicko-psychologickou poradnu Olomouc, P-centrum o.s. apod.)

ŠPP spolupracuje se systémem školy, vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. Jedním z cílů ŠPP je napomáhat zlepšení komunikace s rodiči žáků.

Rodiče musí být informování školou o pravidlech poskytovaní služeb ŠPP (zahrnuje především činnost školního psychologa případně speciálního pedagoga). Nabídka této služby ze strany školy je pro rodič možností, nikoliv závazkem. Rodič souhlasí s možností využít služby specialisty tzv. „generálním" a následně individuálním souhlasem. Generální souhlas je zákonným zástupcům vždy k podpisu předložen na začátků příslušného školního roku. Dva druhy souhlasů se liší především tím, do jaké míry pracovník školního poradenského pracoviště pracuje s osobními informacemi o dítěti.

Generální souhlas

Pokud zákonný zástupce podepsal „Generální souhlas" o působení školního specialisty, bude jeho dítě moci být zapojeno do skupinových aktivit, ve kterých se nepracuje s osobními informacemi o dítěti. Součástí „Generálního souhlasu" může být souhlas s k poskytnutí krizové intervence dítěti pro případy mimořádných situací. Souhlas se podepisuje obvykle na dobu 1 roku.

Individuální souhlas

Individuální informovaný souhlas udělují psychologovi rodiče na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnostech, které bude psycholog s dítětem vykonávat. (Tento souhlas je vyžadován v případech, kdy klient je mladší než 18 let). Obecně lze říci, že jde o aktivity, kdy pracovník ŠPP nemusí pracovat už jen se skupinou jako celkem, ale pracuje s klientem individuálně. Často se jedná o diagnostickou práci za účelem identifikace problémů dítěte, mimořádného nadání, péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo o zjištění postojů a preferencí v rámci kariérového poradenství.

2. CÍLE A ČINNOST ŠPP:

Cíle ŠPP

Cílem pravidelné a systematické činnosti ŠPP je prevence rizikového chování i předcházení dalších rizik ve vzdělávání žáků. Snahou je vzdělávání a zapojení pedagogických pracovníků, zapojení externích odborníků a využití metodických materiálů. Součástí činnosti ŠPP je jeho průběžné monitorování a hodnocení za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Vznik ŠPP na Střední škole logistiky a chemie

ŠPP vzniklo za účelem pravidelného a pružného sdělování informací. ŠPP vzniklo k datu 1. 11. 2010. Členové ŠPP se schází 1x měsíčně, kde konzultují klíčové metodické postupy, případě problémové situace. Termíny schůzek ŠPP jsou pro daný měsíc pružně navrhovány. Obecné výstupy a doporučení (návrhy na odborná školení, informace odborného charakteru apod.) budou předávány vedení školy a pedagogickým pracovníkům. V případě nutnosti (krizových situacích) je možné členy ŠPP svolat dříve než ve stanovený termín. Z každého setkání ŠPP bude proveden zápis, který bude zakládán. Zápis ze setkání bude zaslán členům ŠPC elektronickou formou na jejich pracovní e-mail. V případě nepřítomnosti některého z členů ŠPC mu budou informace předány.

Obecná činnost ŠPP

Činnost školního poradenského pracoviště se zaměřuje na rizika výchovně-vzdělávacího procesu. Mezi nejzávažnější patří školní neúspěšnost žáků, nedostatečná péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a sociokulturní odlišností a rizikové chování.

Pokud jsou studenti v ohrožení optimálního studijního, profesního i osobního růstu, školní poradenské centrum umožňuje vyhodnocení aktuální situace dětí a poskytnutí adekvátní podpory a poradenské péče.

Práce s tzv. riziky zahrnuje preventivní přístup k problematice, který vyžaduje vysokou odbornost pracovníků školního poradenského pracoviště. Předpokládá se, že včas poskytnutá poradenská péče vede k prevenci vlastního rizikového chování.

- individuální práce se žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i opakované intervence)

- skupinová práce se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, vzdělávání)

- komunikace s rodiči žáků

- práce s pedagogickými pracovníky

Pro podporu činnosti ŠPP je využíváno:

- konzultačních hodin

- informační nástěnky

- schránky důvěry

- informací uveřejněných na webových stránkách školy

- vytvoření měsíčního elektronického informačního oběžníku (informace o možnostech školení, bližších informací k aktuálním tématům, odkazy na specializovaná pracoviště, praktické postupy apod.)

3. SLOŽENÍ PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Školní psycholog

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přichází s osobními problémy, které je trápí (např. problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Pedagogům poskytuje odbornou a metodickou pomoc v jejich každodenní práci.

Věnuje se také rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení zvládání dětí/studentů, pomoc v komunikaci se školou.

Výchovný poradce (kariérový poradce):

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

Školní metodik prevence

Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí/studentů. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

*kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny v příloze A)

A) PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ A KONTAKTY NA ČLENY ŠPP

Školní psycholog:

 

Metodik prevence:

Mgr. Jana Mičulková/pracovna č. 241; Tel.: +420 585 556 146; e-mail: miculkova@sslch.cz

Konzultační hodiny: (nebo dle domluvy)

středa 14:0-15:00

 

Výchovný poradce (kariérový poradce):

Mgr. Denisa Kubešová/pracovna č. 179; Tel.: +420 585 556 163; e-mail: kubesova@sslch.cz

Konzultační hodiny: (nebo dle domluvy)

středa 12:00-15:00

 

B) ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE

1) Profesionální odpovědnost:

- osobní názory nebo předsudky nemají ovlivnit rozhodování

- chrání se blaho žáků a studentů, rodičů, učitelů a pedagogů, kolegů, zaměstnavatele, jedná se v souladu s jejich zájmy

- službu žákům a stu

Dokumenty

Šikana a kyberšikana - kde hledat pomoc a informaceŠikana a kyberšikana - kde hledat pomoc a informace 2387 kB
ŠPC duben 2011ŠPC duben 2011 350 kB
ŠPC březen 2011ŠPC březen 2011 348 kB
ŠPC únor 2011ŠPC únor 2011 1436 kB
ŠPC leden 2011ŠPC leden 2011 1285 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337