Státní a profilová část maturitních zkoušek

 

Rozhodnutí ředitele školy - maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022.

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 proběhnou podle následujícího modelu.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky:

 

·         Český jazyk

·         Cizí jazyk nebo matematika

3-4 povinné zkoušky

až 2 nepovinné zkoušky

až 2 nepovinné zkoušky

a) společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura,
 • cizí jazyk nebo matematika.

Povinné zkoušky společné části koná žák z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, matematika a předmětu matematika rozšiřující.

b) profilová část

Profilová část maturitních zkoušek vychází ze školního vzdělávacího programu jednotlivých oborů.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá se zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které si žák vybere ze stanovené nabídky předmětů.

Zkouška z českého jazyka a literatury

 • Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, celková doba trvání 120 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno z 6 témat. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.
 • Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.
 • Hodnocení písemné práce činí 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % z celkového hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury.

Zkouška z cizího jazyka

 • Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Rozsah písemné práce je 200 až 250 slov, celková doba trvání 90 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno ze dvou témat. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové části.
 • Hodnocení písemné práce činí 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.
 • Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů lze nahrazendit profiloou zkoušku z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Více informací zde.

Profilové zkoušky jednotlivých oborů a předmětů:

 • Ostatní povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou ústní nebo praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.
 • Zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 – 30 témat, každé může být v daný den a v dané komisi losováno jen jednou.

Aplikovaná chemie

Povinné zkoušky:

 • Chemie - ústní zkouška, která zahrnuje základy z obecné, fyzikální a organické chemie.
 • Odborné předměty - ústní zkouška, která zahrnuje předměty - Chemie léčiv, Biochemie, Toxikologie.
 • Praktická zkouška v laboratoři - je zaměřená na odměrnou analýzu a instrumentální metody. Délka zkoušky je 420 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Chemickotechnologické výpočty - písemná zkouška
 • Chemickotechnologické procesy - ústní zkouška

 

Provoz a ekonomika dopravy

Povinné zkoušky:

 • Odborné předměty - ústní zkouška, která zahrnuje předměty Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Logistika, Dopravní logistika.
 • Ekonomika.
 • Obhajoba maturitní práce - žáci si volí téma práce maturtiní práce zpředmětů Ekonomika, Doprava a přeprava, Přeprava a zasílatelství, Účetnictví, Logistika.
 • Praktická zkouška - je zkouška zprofesních programů - New sped, Helios, Fred. Délka zkoušky je 180 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška

 

Logistické a finanční služby

Povinné zkoušky:

 • Odborné předměty  - ústní zkouška před zkušební komisí, která zahrnuje předměty Poštovnictví, Finančnictví, Logistika a poštovnictví.
 • Ekonomika.
 • Obhajoba maturitní práce - žáci si volí téma práce zpředmětů Poštovnictví, Finančnictví, Ekonomika, Účetnictví, Logistika a pošovnictví.
 • Praktická zkouška - je zkouška z profesního programu APOST. Délka zkoušky je 180 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška. Délka zkoušky je 240 minut.

 

Logistické a finanční služby - zaměření sportovní management

Povinné zkoušky:

 • Odborné předměty  - ústní zkouška před zkušební komisí, která zahrnuje předměty Teorie sportu, Psychologie, Biologie člověka, Poštovnictví, Finančnictví, Logistika a poštovnictví.
 • Ekonomika.
 • Praktická zkouška - je zkouška z profesního programu APOST a Helios. Délka zkoušky je 180 minut.

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí
 • Účetnictví - písemná zkouška. Délka zkoušky je 240 minut.

Další informace k maturitní zkoušce jsou zde.


nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337