Projektové řízení

 

 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce projektového řízení

Zhodnocení projektu Evropské unie s názvem Projektové řízení

Projektu se účastnilo 62 studentů třetího a čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29.

Projekt byl rozdělen do několika etap.

V první etapě se studenti prostřednictvím e-learningu seznámili s oborem Evropská unie. Studenti v hodinách Praxe si prošli osnovu oboru Evropská unie,

byli vyučujícím seznámeni s jednotlivými kapitolami. Detailní studium kapitol bylo zadáno na domácí přípravu.

V následující hodině studenti vypracovali test, který byl součástí oboru Evropská unie.

V druhé etapě se studenti zabývali teoretickými poznatky z oboru Projektového řízení. V několika hodinách žáci studovali teorii Projektového řízení

zahrnutou v kapitolách Projekt, Příprava a zpracování projektu a jeho zajištění, Projektový tým,

Etapy projektu. E-learning byl doplněn prezentacemi a výkladem učitele. Na závěr studenti odpovídali na testové otázky, které jsou součástí e-learningu.

Ve třetí etapě studenti prakticky zpracovali projekt s názvem „Maturitní práce". Vypracovali Popis projektu, kde se zaměřili především na cíle projektu,

popis realizace projektu, popis rizik projektu, časový harmonogram projektu a zhodnocení projektu.

Následně vytvořili myšlenkovou mapu své Maturitní práce a Ganttův diagram, ve kterém specifikovali svůj projekt z hlediska času.

V závěrečné etapě část studentů naplánovala další projekt „Maturitní večírek" a zadala jej do programu Project-Star.

V tomto programu zadali dokumentaci k projektu,

adresy jednotlivých účastníků, vytvořili kalendář příprav na maturitní večírek a následně Ganttův diagram.

Zadáním projektu do tohoto softwaru měli studenti možnost vzájemně spolupracovat i na dálku a konzultovat jednotlivé přípravy.

S projektovým řízením se seznámili i žáci 3. ročníku, kteří se seznámili s výukovými texty projektovéh řízení a základní prvky PŘ uplatnili při přípravě na veletrhy fiktivních firem .

Zhodnocení:

Studenti absolvovali projekt Projektové řízení s nadšením, velmi rádi se poučili o možnostech projektů Evropské unie a díky nástrojům

Projektového řízení si zpracovali osnovu své maturitní práce a také si určili časový harmonogram zpracování.

Navíc se naučili vzájemné koordinovat společný projekt prostřednictvím programu Project-Star. Projekt Evropské unie byl pro naše studenty velkým přínosem.

Ing. Jiřina Letochová, učitelka odborných předmětů  

 

 Naše škola se jako partnerská škola podílí na projektu financovaném Evropským sociálním fondem s názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce projektového řízení. Projekt probíhá od 1. 11. 2010 do 30. 5. 2012. Příjemcem podpory je Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9.

 Cílem projektu je rozvoj kompetencí studentů středních škol v oblasti výuky Projektového řízení za využití informačních technologií. V rámci pilotní výuky bude podpořeno 200 žáků ze 4 středních škol Olomouckého kraje. V rámci tohoto projektu získají jak žáci, tak pedagogičtí pracovníci nové kompetence a dovednosti v oblasti výuky předmětu Projektové řízení s využitím ICT. Součástí projektu bude také vytvoření webové aplikace určené pro podporu výuky předmětu Projektové řízení na zapojených školách, která umožní interaktivní zpracování zkušeností a příkladů dobré praxe, bude posilovat dovednosti žáků a zvyšovat jejich další studijní a kariérní rozvoj.

 Na projektu se dohromady podílí tři partnerské školy, kterými jsou jmenovitě Střední škola logistiky a chemie v Olomouci, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga v Olomouci a Střední průmyslová škola v Hranicích.

 Partnerské školy byly přizvány do projektu z důvodu ověření výstupů projektu na různorodé skupině studentů z Olomouckého kraje. Tím dojde k rozšíření výstupů a jejich většího používání i na další subjekty za využívání speciální softwarové aplikace a individuálních ICT studijních pomůcek žáků. Zároveň dojde k přenosu zkušeností a know-how jednotlivých tvůrců, protože tito budou pracovat v týmu i s dalšími partnery z ostatních škol. Každá škola má ovšem unikátní požadavky, proto budou vytvořené materiály jednoduše modifikovatelné a přizpůsobitelné výuce. I z tohoto důvodu dojde k pilotnímu testování na více zapojených subjektech.

 Na partnerské škole bude probíhat pilotní výuka za využití speciální softwarové aplikace a vytvořených výukových pomůcek (na jejichž tvorbě se budou vybraní členové týmu také podílet). Škola bude využívat SW uzpůsobený potřebám výuky projektového řízení. Partner dostane také kompletní přístup k webovému portálu s vybudovanými moduly e - learningu a elektronickými oporami. Zároveň partner bude monitorovat zefektivnění výukových procesů svých žáků zapojených do modulové výuky, což bude příspěvkem partnera nejen při závěrečné evaluaci projektu, ale především kontinuálně v průběhu celého projektu, kdy bude mezi sítí partnerů probíhat pravidelná komunikace. Smyslem je - kromě vlastní realizace projektu - poskytovat si přímou a nezkreslenou zpětnou vazbu a během projektu připravit prakticky ověřené a dostatečně flexibilní výstupy.

 Primární cílovou skupinou je 200 žáků vybraných partnerských středních škol v Olomouckém kraji, které budou do projektu zapojeny. Projekt vychází z potřeby osvojení si dovedností v oblasti projektového řízení, které se stává stále více důležitým v rámci budoucího profesního uplatnění studentů na trhu práce. V rámci projektu budou primární cílové skupině předány schopnosti praktického využití dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů za využití ICT technologií.

Sekundární cílovou skupinou je 7 pedagogických pracovníků středních škol, kteří si zdokonalí své dovednosti v oblasti projektového řízení a tyto osvojené znalosti budou schopni v rámci výuky poskytnout primární cílové skupině.

Dokumenty

projektové řízení - pracovní listyprojektové řízení - pracovní listy 1197 kB
Celý text je ke stažení zde.Celý text je ke stažení zde. 316 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337