Projekt Comenius

Projekt Comenius -  Partnerství škol

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc - Marsala, Sicílie, Itálie

odkaz na webové stránky projektu

Druhá informace:

V srpnu 2011 získala naše škola spolu s partnerem z Itálie (Sicílie) grant na projekt Comenius - Let´s protect our natural areas. Jedná se o bilaterální projekt, který se uskuteční od září 2011 do července 2013.

 Vybraní studenti se během těchto dvou let budou aktivně zapojovat do projektových aktivit, ověří si své znalosti anglického jazyka, naučí se základům jazyka italského, zdokonalí se v týmové spolupráci, využijí znalostí z různých předmětů apod. Kromě toho, se studenti zúčastní 14-ti denního výměnného pobytu na Sicílii, kde budou míti šanci poznat kulturu a zvyky jiného národa.  

Cílem projektu je zlepšit komunikační a jazykové dovednosti žáků, navázat přátelství, zjistit informace o hostitelské zemi, vytvořit si určité postoje k životnímu prostředí a CHKO -jmenovitě Moravský kras a Marsala Salt Areas.

Výstupem projektu bude foto exhibice, turistická brožura - CHKO Moravský kras- Jeskyně, powerpointová prezentace, DVD, výsledky chemického experimentu, mapa atd.

Výsledky projektu budou mít využití v rámci EU, a to zejména k rozšíření turistického ruchu.

Evropsky přidaná hodnota projektu - projekt je spoluprací na mezinárodní úrovni, pomůže studentům uvědomit si potřebu ochrany životního prostředí a prohloubit jejich samostatnost.

Projekt může zvýšit reputaci školy, průběžné výsledky budou šířeny i pomocí regionálních novin, Rádia Haná a místní televize. Proto se naše škola může zapsat v širší povědomí  místních obyvatel.

V průběhu nadcházejících měsíců můžete naši práci a dosažené výsledky sledovat na webových stránkách školy.

Mgr. Martina Stoeva

 

 

První informace:

Na základě schválení žádosti o grant  Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy pod záštitou Evropské Unie se během dne 14.2.2011 - 19.2.2011 uskutečnila „preparatory visit"  v I.T.I.S. Marsala,Itálie. Pracovní náplní této návštěvy byla finální příprava projektu mezi dvěma již výše zmíněnými školami.

Naše škola v tomto projetu plní roli „Koordinátora". Hlavní motivací k realizaci projektu byl fakt, že SŠLCH se ještě doposud žádného projektu v rámci agentury NAEP neúčastnila.  Cílem partnerství je rozšířit znalosti studentů nejen v každodenním využití cizího jazyka (AJ), ale především prohloubit jejich vědomosti o jedné ze zemí EU, poznat novou kulturu a mentalitu, aktivně se zapojit do plnění daných úkolů v rámci projektu.

Projekt - „Let´s protect our natural areas!" se bude zabývat CHKO jak v České republice tak i na Sicílii (konkrétně komplexem jeskyní v Moravském krasu a Salt work areas v Trapani Province). Studenti budou aktivně zapojeni do všech aktivit týkajících se tohoto projektu a budou se podílet na vytvoření finálních produktů - a to:

  • foto exhibice - CHKO (foto výstava se uskuteční na závěr každého výměnného pobytu studentů, vČR je vjednání galerie Ceasar či Mona Lisa
  • plakát - se slogany vyzývající kochraně přírody (tento plakát bude poskytnut ievropským komisím pro ochranu životního prostředí)
  • A1 level - studenti získají základní znalosti jazyka (italštiny/češtiny), jelikož vrámci projektu je zahrnuta i výuka dalšího cizího jazyka sčasovou dotací 30 hodin, studenti znalosti získají díky e-learningu, který bude presentován na webových stránkách, založených právě pro tento konkrétní projekt. Dosažené výsledky vrámci e learningu budou pravidelně monitorovány - web konference spartnerskou zemí
  • turistická brožura ve třech jazycích (EN/IT/CZ)tato brožura bude vytištěna a předána turistickým centrům vobou zemích. Brožura bude popisovat CHKO Moravský kras a Salt Work Area
  • experiment - studenti budou aktivně pracovat vterénu, odeberou vzorek vody vCHKO (Punkva) a vSalt Work Area (mořská voda), provedou experiment na testování kvality vody a její složení
  • závěrečná Power Point prezentace a DVD - tyto produkty budou dokumentovat všechny aktivity uskutečněné během celé doby trvání projektu (Srpen 2011 - červenec 2013)
  • studenti se během trvání projektu zúčastní Exchange pobytu vdaných lokalitách, trvání pobytu je stanoveno na 15 dní, během této doby studenti navštíví lokality Moravský kras a Salt Work Area. Budou sbírat materiál a své poznatky prezentovat na web stránkách projektu a dále i ve všech výše zmíněných finálních produktech projektu
  • mapa CHKO - vytištěná podoba mapy, včetně fotografií -r eflektující situaci vCHKO a Salt Work Area
  • webové strány - zde budou prezentovány všechny aktivity uskutečněné vrámci projektu (web konference, sesbírané poznatky, fotky, finální produkty atd

K dosažení cílů budou použity rozličné didaktické metody a přístupy (skupinová práce, IT tech, e- learning, projektová práce, experiment, práce v terénu, řešení problému, aplikace teoreticky získaných vědomostí v praxi..

Studenti budou moci v rámci projektu využít znalosti z různých předmětu:  cizí jazyk, chemie, zeměpis, IT,  ekologie i psychologie.

Evropsky přidaná hodnota projektu - projekt je spoluprací na mezinárodní úrovni, pomůže studentům uvědomit si potřebu ochrany životního prostředí a prohloubit jejich samostatnost.

Studenti si také během projektu budou moci ověřit své znalosti anglického jazyka a rozšířit slovní zásobu. Výsledky projektu budou mít využití v rámci EU, a to zejména k rozšíření turistického ruchu.

 

 

Fotogalerie

 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337