Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Zapojili jsme se do projektu, který realizuje Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Olomouc, Rooseveltova 79

 

Název projektu:                                  Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Zkrácený název projektu:                  Posilování spolupráce

Registrační číslo projektu:                 CZ.1.07/1.1.26/01.0021

Název operačního programu:            OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:                7.1 Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory:           7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Datum realizace projektu:                 1. 2. 2012 - 31. 12. 2013

Délka projektu:                                  23 měsíců

 

 

Cílem projektu je navázání strukturované spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé.

Tato spolupráce bude vystavěna na třech základních nosných pilířích, a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na stážích v podnicích a popularizace technických oborů.

Primárním nosným pilířem pro strukturovanou spolupráci bude unikátní interaktivní webový portál (webové rozhraní), na kterém bude docházet k síťovému propojování zaměstnavatelů (podnikatelů z regionů Olomouckého kraje) a středních odborných škol v Olomouckém kraji. Zde budou moci zaměstnavatelé definovat své požadavky, které by měli absolventi škol ovládat, aby se mohli zapojit do pracovního procesu v konkrétní firmě. Výhodou systému by měla být jeho flexibilita, kde požadavky budou upravovány dle aktuální nabídky práce. Školám portál umožní prezentovat své absolventy, jejich specializaci a umožní tak jejich rychlejší a efektivnější zapojení na trhu práce. Spolupráce bude dále rozvíjena na bázi navázání osobních kontaktů a pořádání specializovaných seminářů (kulatých stolů), workshopů a školení, které budou i v budoucnu dále rozvíjet spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.

Dalším pilířem projektu bude rozvíjení osobní spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti poskytování odborných stáží a praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projekt bude rovněž posilovat aktivity v oblasti kariérového poradenství, bude vytvořena metodika systémů praxí, prostupu a propojení žáků s firmami formou odborných stáží (odborné praxe), odborných ročníkových prací.

Neposledním z nosných pilířů projektu bude popularizace technických oborů zaváděním nových propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

 

Klíčové aktivity projektu

Vytvoření podpůrných materiálů, metodik a postupů spolupráce

Základním prvkem aktivity bude vytvoření metodiky výuky a stanovení postupů spolupráce firem se školou/žáky. Budou definovány možnosti spolupráce a vhodné komunikace. Bude nastaven systém praxí/odborného výcviku ve firmách, systém podpory ročníkových/maturitních prací realizovaných v těsné součinnosti s firmami (přímo ve firmách). Dalším výstupem aktivity bude vytvořený webový portál ke komunikaci mezi zapojenými subjekty tj. podniky (zaměstnavatelé) a školami (žáci) a vytvořené učební pomůcky pro podporu technických oborů.

Pilotní ověření

Pilotní ověření si klade za cíl nastavené postupy a metodiky ověřit v praxi. V rámci pilotního ověření bude u podniků realizována odborná praxe (odborný výcvik) na cílové skupině 115 žáků SOŠ, které jsou členy CUOKu , s cílem jejich aktivního zapojení do procesu přímého vzdělávání
u budoucích zaměstnavatelů. Maximální délka praxe je stanovena na 14 dnů. Spolupráci s firmami budou rozvíjet i kariéroví poradci, kteří směrují žáky k volbě optimálního povolání s ohledem na jejich schopnosti. Dialog mezi podniky a žáky/školami bude aktivně rozvíjen prostřednictvím webového portálu a dalších vytvořených prvků včetně setkání u kulatých stolů/workshopů/na seminářích.

Popularizace technických oborů

Úkolem třetí klíčové aktivity je popularizovat technické obory a přilákat nové zájemce ke studiu technických oborů. Součástí aktivity bude mediální inzertní kampaň realizovaná na internetu i v tištěných médiích. Druhou částí aktivity bude tvorba filmových sekvencí na DVD o jednotlivých profesích vyučovaných v SOŠ Olomouckého kraje. Tato pro žáky populární a vstřebatelná forma prezentace oborů bude využívána všemi do projektu zapojenými středními odbornými školami v Olomouckém kraji.

 

 

 

Dokumenty

Podrobné informace o projektu ke staženíPodrobné informace o projektu ke stažení 52 kB
 
 

Fotogalerie

logolink projektu
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337