Pravidla ochrany zdraví v době přijímacích zkoušek

 

Příchod uchazečů ke škole a pohyb před školou

 • Uchazeč se dostaví na zkoušku v dostatečném předstihu před stanoveným časem zkoušky – nejméně 20 minut.
 • Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou dodržují uchazeči odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup uchazečů do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý uchazeč bude mít s sebou dvě roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

 • Uchazeči se plynule po příchodu do školy přesunou do tříd.
 • Uchazeči z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 • Před opuštěním třídy si všichni na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Po ukončení zkoušky uchazeči opustí školu nebo zůstanou ve zkušební místnosti na svém místě.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Uchazeči toalety využijí tak, aby je navštívili postupně a při čekání dodrží rozestupy 2 m.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou i ve třídách.

Písemné zkoušky  

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/výška2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Před prvním vstupem do školy uchazeč předkládá podepsané čestné prohlášení: 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Uchazeč, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest: 

 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy (student vyšší odborné školy předsedovi zkušební komise); nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy (předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • V případě, že se jedná o nezletilého žáka, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce a převezme si bez zbytečného odkladu žáka. Pro tyto případy je vyčleněna učebna 28, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • O této situaci ředitel školy bude informovat spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

 

 

 

Dokumenty

Čestné prohlášeníČestné prohlášení 248 kB
Pravidla ochrany zdraví v době přijímacích zkoušekPravidla ochrany zdraví v době přijímacích zkoušek 32 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337