Pravidla ochrany zdraví v době konání MZ a ZZ

 

Příchod žáků ke škole a pohyb před školou

 • Žák se dostaví na zkoušku s dostatečným předstihem – nejméně 20 minut před zkouškou.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby, které se nacházejí se před školou, platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup žáků do budovy školy  

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

V budově školy

 • Žáci se plynule po příchodu do školy přesunou do tříd.
 • Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Po ukončení zkoušky žáci ihned opustí školu. Nebudou se zbytečně zdržovat ve škole.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou i ve třídách.

Písemné zkoušky a didaktické testy

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Praktické zkoušky

 • Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet osob ve skupině je 15.
 • Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky se v souladu s § 4 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.
 • U praktických zkoušek se použijí opatření pro žáky patřících do rizikových skupin podle podmínek místa výkonu praktických zkoušek přiměřeným způsobem.

Ústní zkoušky

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob.
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard – žetony s čísly otázek se budou pravidelně desinfikovat.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/výška2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení: 

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest: 

 • Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy (student vyšší odborné školy předsedovi zkušební komise); nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy (předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.
 • Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
 • Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 • V případě, že se jedná o nezletilého žáka, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce a převezme si bez zbytečného odkladu žáka. Pro tyto případy je vyčleněna učebna 28, kde žák pod dozorem vyčká příchodu zákonného zástupce.
 • O této situaci ředitel školy bude informovat spádovou hygienickou stanici.
 • Tato skutečnost se uvede do protokolu.
 • Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

 

 

 

Dokumenty

Pravidla ochrany zdraví v době konání MZ a ZZ JARO 2020Pravidla ochrany zdraví v době konání MZ a ZZ JARO 2020 33 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337