Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

  

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky do denní formy studia se podávají do 1. 3. 2023. Přihlášky se podávají osobně na ředitelství školy nebo poštou na adresu: Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29, 779 00 Olomouc.

 

V přijímacím řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/24 se koná jednotná přijímací zkouška: 1. termín 13. dubna 2023, 2. termín 14. dubna 2023. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 10. května. 2023 (1. termín) a 11. května 2023 (2. termín). Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce v řádném termínu přijde uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky. Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení testů 28. dubna 2023. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem (nejpozději 3. 5. 2023 pro řádný termín a 16. 5. 2023 pro náhradní termín). Výsledky zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.sslch.cz) a na úřední desce školy.

 

Celkové pořadí uchazečů čtyřletých studijních oborů s maturitní zkouškou bude dáno součtem hodnocení ze dvou částí:

 

a) průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 40 % (maximálně 66 bodů).

 

Průměrný prospěch

Body z průměrného prospěchu z 2. pololetí 8. třídy ZŠ

Body z průměrného prospěchu z 1. pololetí 9. třídy ZŠ

1,00 – 1, 25

33

33

1,26 – 1, 50

29

29

1,51 – 1,75

25

25

1,76 – 2,00

21

21

2,01 – 2,25

17

17

2,26 – 2,50

13

13

2,51 – 2,75

9

9

2,75 – 3,00

5

5

3,01 a více

1

1

 

b) výsledky centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury (z matematiky 50 bodů, z českého jazyka a literatury 50 bodů – v součtu maximálně 100 bodů). Testy se podílí se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 60 %. Nejvyšší dosažitelné hodnocení centrálně zadávaných testů je přepočtem 166 bodů.

 

  • Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 100 bodů získají v součtu alespoň 30 bodů.
  • Uchazeči budou přijati v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných v přijímacím řízení dle bodu a) a b).
  • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem na přihlášce nebo zvláštním formuláři.

 

 

Do čtyřletých studijních oborů s maturitní zkouškou bude přijato maximálně:

 

Počet

uchazečů

Kód a název oboru

30

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30

37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření sportovní management

(Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací a doložená spolu s přihláškou)

30

 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

48

 28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

Do učebního oboru 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy bude přijato 30 uchazečů. Jde o tříletý učební obor. Zohledňuje se průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Jednotná přijímací (JPZ) zkouška se v tomto oboru nekoná. Uchazeči budou přijati v sestupném pořadí dle získaných bodů z průměrného prospěchu Maximální počet získaných bodů je 66.

 

V případě rovnosti bodů rozhodují pro všechny obory následující kritéria:

 

  1. vyšší počet bodů dosažený z průměrných prospěchů ZŠ
  2. lepší průměr známek ze 3 profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (matematika, český jazyk, 1. cizí jazyk)
  3. lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  4. lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  5. další skutečnosti – výsledky v soutěžích a olympiádách od okresních kol výše

 

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Pouze nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení zaslán písemně. Zájem o školu potvrzuje uchazeč předáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na stránkách školy. Zápisový lístek nelze vzít zpět, dle Školského zákona. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení je možné ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Kritéria přijetí žáků ze zahraničních škol: 

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem.

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

                                                                                                                        

V Olomouci dne 31. 1. 2023                                                                                 Mgr. Michal Coufal,  ředitel školy

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2023/2024Kritéria přijímacího řízení pro ŠR 2023/2024 1188 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337