Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

Kritéria  přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

 

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihlášky do denní formy studia se podávají do 1. 3. 2022. Přihlášky se podávají osobně na ředitelství školy nebo poštou na adresu: Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29, 779 00 Olomouc.

 

V přijímacím řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2022/23 se koná jednotná přijímací zkouška: 1. termín 12. dubna 2022, 2. termín 13. dubna 2022 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 10. května. 2022 (1. termín) a 11. května 2022 (2. termín) Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce přijde uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky. Výsledky budou známy pro první termín do 30. 4. 2022 a do 16. 5. 2022 (náhradní termín) a budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.sslch.cz) a na úřední desce školy.

 

Uchazeči na studijní obory s maturitní zkouškou budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 

  1. a) průměrného prospěchu v 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 40 % (maximálně 66 bodů).

 

Průměrný prospěch

Body z průměrného prospěchu z 2. pololetí 8. třídy ZŠ

Body z průměrného prospěchu z 1. pololetí 9. třídy ZŠ

1,00 – 1, 25

33

33

1,26 – 1, 50

29

29

1,51 – 1,75

25

25

1,76 – 2,00

21

21

2,01 – 2,25

17

17

2,26 – 2,50

13

13

2,51 – 2,75

9

9

2,75 – 3,00

5

5

3,01 a více

1

1

 

  1. b) výsledků jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Jednotné testy se podílí se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení 60 % (maximálně 100 bodů - z matematiky 50 bodů, z českého jazyka a literatury 50 bodů). Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů.

 

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 100 bodů získají v součtu alespoň 10 bodů. 

Uchazeči budou přijati v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem. 

Kritéria přijetí žáků ze zahraničních škol: 

 

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem. U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Do studijních oborů s maturitní zkouškou a učebního oboru bude přijato maximálně: 

30 uchazečů    37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30 uchazečů    37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření sportovní management  Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací. 

15 uchazečů     37-42-M/01   Logistické a finanční služby

48 uchazečů     28-44-M/01 Aplikovaná chemie

  

V případě rovnosti bodů rozhodují pro všechny obory následující kritéria:

 

  • vyšší počet bodů dosažený z průměrných prospěchů
  • lepší průměr známek 3 profilových předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyk)

v 1. pololetí 9. třídy ZŠ

  • lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • další skutečnosti – výsledky v soutěžích a olympiádách od okresních kol výše

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu řediteli školy.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Pouze nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení zaslán písemně. Zájem o školu potvrzuje uchazeč předáním zápisového lístku do 10 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na stránkách školy. Zápisový lístek nelze vzít zpět, dle Školského zákona. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo úspěšné jeho odvolání. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení je možné ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

                                                                                                    Mgr. Michal Coufal

V Olomouci dne 26. 1. 2022                                                             ředitel školy

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/2023Kritéria přijímacího řízení pro rok 2022/2023 363 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337