Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria  přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

 

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeči na studijní obory s maturitní zkouškou budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 

  1. a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 40%
  2. b) výsledků přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Jednotné testy jsou hodnoceny v rozsahu 60%

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů.

 

ad a) průměrný prospěch maximálně 66 bodů

 

Průměrný

prospěch

Body z průměrného prospěchu z 2. pololetí

8. třídy ZŠ

Body z průměrného prospěchu z 1. pololetí

9. třídy ZŠ

1,00 – 1, 25

33

33

1,26 – 1, 50

29

29

1,51 – 1,75

25

25

1,76 – 2,00

21

21

2,01 – 2,25

17

17

2,26 – 2,50

13

13

2,51 – 2,75

9

9

2,75 – 3,00

5

5

3,01 a více

1

1

 

ad b) výsledek centrálně zadávaných jednotných testů maximálně 100 bodů
(z matematiky 50 bodů, z českého jazyka a literatury 50 bodů)

 

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří z centrálně zadávaných jednotných testů z celkového možného počtu 100 bodů získají alespoň 20bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 

Kritéria přijetí žáků ze zahraničních škol:

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka (českého jazyka a literatury), znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem.

U uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona a prokáží rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, vytvoří ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání jejich pořadí podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Do studijních oborů s maturitní zkouškou a učebního oboru bude přijato maximálně:

 

30 uchazečů               37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 

30 uchazečů               37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření sportovní management

Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací.

 

15 uchazečů               37-42-M/01   Logistické a finanční služby

 

48 uchazečů               28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

30 uchazečů               37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

 

Do učebního oboru 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy bude přijato 30 uchazečů. Jde o tříletý učební obor, ve kterém se testy nekonají, zohledňuje se průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 

      

V případě rovnosti bodů rozhodují pro všechny obory následující kritéria:

 

  • vyšší počet bodů dosažený z průměrných prospěchů
  • lepší průměr známek 3 profilových předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyk) v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • další skutečnosti – výsledky v soutěžích a olympiádách od okresních kol výše

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem.

 

PaedDr. Daruše Mádrová

ředitelka školy

Olomouc, 30. 1. 2020

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 837 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337