Info ke zveřejnění výsledků PZ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uvolnění výsledků testů společností CERMAT:

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 v dopoledních hodinách

 

Pořadí uchazečů a přehled přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.sslch.cz) a na přístupném místě v budově školy (úřední deska u vstupních dveří). Tyto informace budou zveřejňovány pod evidenčními  čísly uvedených na pozvánkách k přijímací zkoušce.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu je vám (v souladu se správním řádem) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Nahlédnout do spisu správního řízení může uchazeč a jeho zákonný zástupce dne  28. 4. 2022 v době od 13:00 do14:00 v kanceláři školy. 

 Dnem zveřejnění rozhodutí výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisových lístků řediteli školy. Zápisový lístek se považuje za odevzdaný, pokud byl ve stanovené lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Jak postupovat  v případě nepřijetí:

  1. Lze zvážit možnost podání odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání bude vyhověno a ředitelem změněno na rozhodnutí o  přijetí v případě, že někteří uchazeči nepotvrdí zájem studovat na Střední škole logistiky a chemie Olomouc (neodevzdají do 10 pracovních dnů zápisový lístek). Toto rozhodnutí ovlivní i uchazečovo místo „pod čarou“.
  2. Pokud byl uchazeč přijat na svou „druhou školu“, je vhodné uplatnit zápisový lístek nejdříve tam. V případě rozhodnutí o přijetí ke studiu na Střední škole logistiky a chemie Olomouc na základě odvolání (viz postup odstavec výše) je možné zápisový lístek z druhé školy získat zpět a uplatnit ho na Střední škole logistiky a chemie Olomouc.
  3.  Pokud uchazeč nebyl přijat ani na jednu ze svých zvolených škol, je možné odvolání se proti rozhodnutí o nepřijetí (na jednu či obě školy – viz výše uvedený popis), případně vyčkat na vyhlášení dalších kol přijímacího řízení ke studiu na  středních školách s volnými místy, které jsou průběžně zveřejňovány na  webových stránkách        Olomouckého kraje i Střední školy logistiky a chemie.

Mgr. Michal Coufal, ředitel školy

Dokumenty

Odvolani proto rozhodnuti o neprijetiOdvolani proto rozhodnuti o neprijeti 23 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337