Důležité informace

Dne 15. dubna 2021 byly uchazečům elektronickou cestou odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Pokud jste elektronickou formu pozvánky neobdrželi, překontrolujte si prosím i nevyžádanou poštu, atd. Můžete i kontaktovat paní sekretářku školy havrankova@sslch.cz a aktualizovat si svou emailovou adresu. Pozvánku vám opětovně zašleme.

Pozvánky zasíláme i doporučenou poštou. 

Základní informace, které jsou v pozvánce, zveřejňujeme níže a přikládáme v pdf.

 

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

 

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, vážení zákonní zástupci uchazečů,

zasíláme Vám pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, které byly vygenerovány z IS Certis. V  pozvánce je, kromě jiného, uvedeno především Evidenční číslo přihlášky, pod kterým naleznete na stránkách školy výsledky přijímacího řízení.

Důležité informace:

 • K jednotné přijímací zkoušce se dostavte v dostatečném časovém předstihu (nejdříve od 7.45 hodin), aby mohly proběhnout všechny potřebné úkony před vpuštěním uchazečů do zkušebních místností.
 • Před školou dodržujte rozestupy a respektujte pokyny vyučujících, kteří budou kontrolovat vaši totožnost a doklad o negativním výsledku na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
 • V budově školy používejte desinfekci, dodržujte rozestupy.
 • Ve třídě se usaďte tak, aby byl v lavici jen jeden žák.
 • Ve škole může být přítomen pouze uchazeč. Zákonným zástupcům nebo jinému doprovodu uchazeče je vstup do budovy školy po celou dobu konání přijímacích zkoušek zakázán.

Přineste si s sebou:

 • doklad o negativním výsledku na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 či jiný doklad (viz níže)
 • ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jakýkoliv průkaz s fotografií například sportovní průkaz, apod.)
 • pozvánku k přijímací zkoušce, která je vygenerovaná z IS Cerits
 • povolené pomůcky
 • vhodné psací potřeby

Na základě mimořádného opatření MZDR ze dne 6. 4. 2021, čj. 14592/2021-1MIN/KAN, které nabývá platnosti dne 26. 4. 2021 bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu POC na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny v jeho základní škole. Testy nesmí být starší sedm dnů před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč získá od své ZŠ písemný doklad o provedení testu, nebo
 3. doloží doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID_19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZDR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejdéle v 7 dnech před konáním přijímací zkouškou

 (Více informací k testování pro účely přijímacího řízení uvádíme zde)

Další informace k přijímacímu řízení:

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z RVP pro základní školy. Uchazeč s SPU má uzpůsobené podmínky na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů z jednotné přijímací zkoušky 19. května 2021. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, tj. nejpozději 21. května 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod Evidenčním číslem. Zákonní zástupci mají možnost využít práva nahlédnutí do spisu dne 21. 5. 2021 od 8 do 12 hodin.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení v případě, že byl následně přijat na jinou školu na základě odvolání. 

K náhradnímu termínu se může dostavit uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu konání jednotné přijímací zkoušky z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z neúčasti při řádném termínu nebo ten, který nebyl k přijímací zkoušce připuštěn z důvodu nepředložení negativního výsledku antigenního testu. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na 2. 6. a 3. 6. 2021.

 

 Mgr. Michal Coufal, v. r.

 ředitel školy                     

  

Dokumenty

Mimořádné opatřeníMimořádné opatření 248 kB
Pozvánka k jednotné přijímací zkoušcePozvánka k jednotné přijímací zkoušce 933 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitel: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337