Přijímací řízení

NOVÉ PŘIHLÁŠKY K DENNÍMU STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Tiskopisy si můžete stáhnout ze stránek MŠMT ZDE nebo v přiložených souborech.

Důležité informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na webových stránkách CERMAT

Odkaz na testy k procvičení ZDE.

Důležité upozornění - od školního roku 2017/2018 si žáci mohou vybrat druhý cizí jazyk z nabídky NJ, RJ, FJ. Platí pro všechny obory s maturitou.

 

Kritéria  přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

 

Kritéria přijetí jsou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších změn a předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeči na studijní obory s maturitní zkouškou budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 40%

b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Jednotné testy jsou hodnoceny v rozsahu 60%

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů.

 ad a) průměrný prospěch maximálně 66 bodů

 

Průměrný

prospěch

Body z průměrného prospěchu z 2. pololetí

8. třídy ZŠ

Body z průměrného prospěchu z 1. pololetí

9. třídy ZŠ

1,00 – 1, 25

33

33

1,26 – 1, 50

29

29

1,51 – 1,75

25

25

1,76 – 2,00

21

21

2,01 – 2,25

17

17

2,26 – 2,50

13

13

2,51 – 2,75

9

9

2,75 – 3,00

5

5

3,01 a více

1

1

 

ad b) výsledek centrálně zadávaných jednotných testů maximálně 100 bodů (z matematiky 50 bodů, z českého jazyka a literatury 50 bodů)

 

 Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 

 Do studijních oborů s maturitní zkouškou bude přijato maximálně:

 

30 uchazečů              

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

30 uchazečů                

 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

(uchazeč si volí zaměření sportovní management, nebo zaměření logistické a finanční služby). Podmínkou přijetí na zaměření sportovní management je aktivní sportovní činnost potvrzená sportovní organizací.

 

48 uchazečů

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

      

Do učebního oboru 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy bude přijato 30 uchazečů. Jde o tříletý učební obor, ve kterém se testy nekonají, zohledňuje se průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9.ročníku ZŠ.

 

V případě rovnosti bodů rozhodují pro všechny obory následující kritéria: 

  • vyšší počet bodů dosažený z průměrných prospěchů
  • lepší průměr známek 3 profilových předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyk) v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  • další skutečnosti – výsledky v soutěžích a olympiádách od okresních kol výše

  

Termín konání testů: 

  1. řádný termín 12. 4. 2017                      
  1. řádný termín 19. 4. 2017

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru a výkonu povolání potvrzená lékařem.

 Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na úřední desce a webových stránkách školy www.sslch.cz .

 Rozhodnutí o přijetí nebude písemně zasláno.

 

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

Nepřijatým uchazečům odesílá ředitelka rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti nepřijetí je nutné zaslat do 3 pracovních dnů od doručení k rukám ředitelky školy.

 

 

PaedDr. Daruše Mádrová

ředitelka školy

           

 Olomouc, 30. 1. 2017

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro š. r. 2017/2018Kritéria přijímacího řízení pro š. r. 2017/2018 346 kB
Vysvětlivky k přihlášceVysvětlivky k přihlášce 54 kB
Přihláška na střední školu - denní studiumPřihláška na střední školu - denní studium 27 kB
Vzor -  odvolání proti nepřijetí žáka na SŠVzor - odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ 22 kB
 

nahoru
 

Střední škola logistiky a chemie,
U Hradiska 29
779 00 Olomouc

Ředitelka: 585 556 112
Sekretariát: 585 556 111
Dotazy a informace: info@sslch.cz

Datová schránka
7y6gyke
IČ: 00845337